Sunday, May 22, 2011

Câu 7:quan điểm HCM về đại đoàn kết dân tộc. phân tích 1 nội dung.

a>Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CM
+Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của Cách mạng.
Để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ng .Cm muốn thành công đến nơi, phải tập hợp dc tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng dc khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.HCM xác định đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài xuyên suốt tiến trình CM.
-Đoàn kết quyết định thành công cách mạng vì: đoàn kết tạo nên sức mạnh, là then chốt của thành công. Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi phải có lực lượng đủ mạnh, muốncó lực lượng phải quy tụ cả dân tộc vào một mối thống nhất.
-Đoàn kết phải luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của cách mạng
+Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng của dân tộc.
Hồ Chí Minh cho rằng “ đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầucủa đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Bởi vì, đại đoàn kết dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người.
b> nội dung
+Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
khối đại đoàn kết là liên minh công nông, trí thức. Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyềnlợi của dân.
+Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nc- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc, đồng thời phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng tin vào nhân dân, tin vào con ng.
c> hình thức tổ chức
Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.
Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng theo những nguyên tắc:
+ Trên nền tảng liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.
+ Mặt trận hoạt động hiệp thương, dân
+ Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ
Phân tích:
Đoàn kết vừa là mục tiêu vừa là động lực của CM?
-Trong tư tưởng HCM, yêu nc-nhân nghĩa- đoàn kết là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi. Dó đó đại đoàn kết dân tộc phải dc xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Đ, phải dc quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương chính sách đến hoạt động thực tiễn của Đ.
-HCM thay mặt D tuyên bố trước toàn thể dân tộc:” mục đích của Đ lao động VN bao gồm trong 8 chữ:” Đoàn kết toàn dân, Phụng sự tổ quốc””.người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm quần chúng, gần gủi quần chúng, coi sức mạnh của CM là ở nơi quần chúng,
-Đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng,đồng thời cũng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn CM.Nhấn mạnh vấn đề này là nhấn mạnh đến vài trò của thực lực CM. Bởi CM muốn thành công nếu chỉ có đường lối chưa đủ mà trên cơ sở của đường lối đúng, Đảng phải cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp Cm phù hợp với từng giai đoạn ls để lôi kéo tập hợp quần chúng, tạo thực lực cho Cm.Thực lực đó chính là khối đại đoàn kết toàn dân.
- HCm còn chỉ ra rằng, đại đoàn kết dân tộck phải chỉ là mục tiêu của Đ, mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Bởi vì CM là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng.

0 comments:

Post a Comment