Sunday, May 22, 2011

Câu9:quan điểm của HCM về 1 số lĩnh vực của văn hóa


*k/n văn hóa theo tư tưởng HCM:sự tồn tại của con người đòi hỏi phải sinh vật chất,tinh thần…HCM k/n về văn hóa với nghĩa rộng rãi và bao trùm.
-Văn hóa giáo dục:
+HCM đã bỏ nhiều công sức phân tích sâu sắc nền giáo dục phong kiến và thực dân,chuẩn bị tư tưởng cho việc xd 1 nền giáo dục của nước VN độc lập sau này .Bác đã phê phán gay gắt nền giáo dục pk (bất bình đẳng ,trọng nam khinh nữ…)và nền giáo dục thực dân (xảo trá ,đồi bại…)
+HCM cho rằng xd 1 nền giáo dục của nước VN mới phải được coi là nhiệm vụ cấp bách ,có ý nghĩa chiến lược,cơ bản và lâu dài.
+Xd nền văn hóa giáo dục ở VN ,bác đã đưa ra 1 quan điểm rất phong phú và hoàn chỉnh về giáo dục,định kỳ cho nền giáo dục phát triển đúng đắn ,góp phần quan trọng vào sự nghiệp xd CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà.
-Lĩnh vực văn hóa văn nghệ:
Văn nghệ (gồm văn học và nghệ thuật)là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa là đỉnh cao của đời sống tinh thần ,là hình ảnh của tâm hồn dân tộc.
+Văn hóa văn nghệ là 1 mặt trận ,nghệ sĩ là chiến sĩ ,tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cm.
· HCM khẳng định văn hóa là 1 mặt trận tức là khẳng định vai trò ,vị trí của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp cm.Coi mặt trận văn hóa cũng có tầm quan trọng như mặt trận quân sự ,chính trị, kinh tế.
· .Trước khi giành được thắng lợi ,văn nghệ có nhiệm vụ thức tỉnh quần chúng ,tập hợp lực lượng ,cổ vũ thắng lợi tất yếu của cm.
· Sau khi có chính quyền :văn nghệ tham gia vào công cuộc bảo vệ và xd chế độ mới,xd con người mới.
+Văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân:
· .Đây là nguồn nhựa sống ,là sinh khí và là chất liệu vô tận cho văn nghệ ,sáng tác.
· .HCM yêu cầu các văn nghệ sỹ phải” hòa mình vào quần chúng” phải “từ trong quần chúng mà ra,trở về từ nơi quần chúng” phải “liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân”để hiểu thấu được tâm tư ,nguyện vọng …của nhân dân.
· Vì nhân dân ko chỉ là người sang tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần,họ còn là người hưởng thụ và đánh giá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật 1 cách trung thực ,khách quan và chính xác nhất.
+Phải có những tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với thời đại mới của đất nước và dân tộc
· .Mục tiêu của văn nghệ là phục vụ quần chúng
· Các tp hay phải là các tp kế thừa đc những tinh hoa văn hóa dân tộc ,mang đc hơi thở của thời đại ,vừa phản ánh đc những gì đã có trong đời sống,vừa phê phán cái xấu cái sai hướng nhân dân đến cái chân ,mỹ ,thiện.,vươn tới cái lý tưởng –đó chính là sự phản ánh có tính hướng đích của văn nghệ.Để thực hiện tính hướng đích này ,các tp phải chân thực về nội dung ,đa dạng ,phong phú về hình thức và thể loại mở ra con đường sáng tạo ko giới hạn cho các văn nghệ sỹ.
-Lĩnh vực văn hóa đời sống :
Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với 3 nội dung đạo đức mới ,lối sống mới và nếp sống mới
+Đạo đức mới :để xd đời sống mới trước hết phải xd đạo đức mới.
HCM đã đề nghị mở ra chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện :cần , kiệm ,liêm chính .Nêu cao và thực hiện nó tức là nhen lửa cho đời sống mới.
+Lối sống mới :là lối sống có lý tưởng ,có đạo đức .Là lối sống văn minh ,tiên tiến kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại .Mọi hđ của con người trong đời sồng đều phải mang tính văn hóa.
HCM yêu cầu :”cách ăn ,cách ở,cách đi lại” đây chính là phong cách sống và phong cách làm việc gọi chung là lối sống mới.
· .Phong cách sống :phải từ tốn ,giản dị ,chừng mực,ngăn nắp ,vệ sinh….
· Phong cách làm việc:sửa đổi sao cho có tác phong quần chúng ,tác phong tập thể-dân chủ ,tác phong khoa học.Phong cách làm việc tốt để làm gương cho nhân dân .
+Nếp sống mới :xd nếp sống mới ,nếp sống văn minh là quá trình làm cho lối sống mới thành thói quen thành phong tục tập quán tốt đẹp .Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ,cái gì hay mà mới thì phải phát huy ,cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm.

0 comments:

Post a Comment